Spara 22%* + 10%*** med Premium

Menu

Parfumdreams

Allmänna affärsvillkor parfumdreams.se

§ 1 Tillämpningsområde

(1) Nedanstående allmänna affärsvillkor utgör en del av det avtal som sluts via denna hemsida www.parfumdreams.se, inklusive underdomäner och på samtliga övriga Parfümerie Akzente GmbH:s hemsidor (nedan gemensamt benämnda ”Hemsidan”), mellan Parfümerie akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Tyskland (nedan ”Säljaren”) och Köparen, samt parternas rättsliga efterträdare.
(2) Säljaren utför sina tjänster uteslutande baserat på dessa allmänna affärsvillkor. Avvikelser från dessa allmänna affärsvillkor måste avtalas skriftligen och godkännas av Säljaren för att bli gällande.
(3) Dessa allmänna affärsvillkors giltighet omfattar de tjänster som Säljaren erbjuder på denna Hemsida. Köparen accepterar dessa allmänna affärsvillkor som bindande i och med användandet av tjänsterna.
(4) ”Köpare” på Hemsidan är antingen Konsument eller Näringsidkare. Med ”Konsument” avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med ”Näringsidkare” avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Om det inte uttryckligen anges att bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor enbart ska gälla för Konsumenter respektive Näringsidkare, gäller den för Konsumenter och Näringsidkare gemensamt.
(5) Konsument som handlar hos Parfümerie akzente GmbH omfattas av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Dessa tvingande konsumenträttsliga regler gäller ej för Näringsidkare som handlar hos Parfümerie akzente GmbH.
(6) De uppgifter som lämnas på Säljarens Hemsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna affärsvillkor.

§ 2 Slutande av avtal

(1) Säljarens produktpresentation på denna Hemsida utgör inte ett bindande erbjudande från Säljaren, utan utgör endast ett erbjudande.
(2) Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse till Köparens angivna e-postadress. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. Sådan mottagningsbekräftelse utgör ingen orderbekräftelse.
(3) Avtalet i form av ett köpeavtal uppstår när Köparen gör en beställning och Säljaren
a) accepterar beställningen genom en orderbekräftelse; eller
b) genomför omedelbar leverans av den vara som Köparen har beställt till den leveransadress som Köparen har uppgivit.
(4) Genom orderläggning hos Säljaren på dess Hemsida accepterar Köparen dessa allmänna affärsvillkor och godkänner behandling av sina personuppgifter enligt nedan.
(5) Avtalets språk är svenska.

§ 3 Leveransvillkor / Leveranskostnad

(1) Leverans av beställda produkter sker omedelbart efter att betalningen har tagits emot (se § 4 i dessa allmänna affärsvillkor), såvida ingen skriftligt bekräftad avvikelse har avtalats. Leveransen skickas till den leveransadress som Köparen har angivit i beställningen. Köparen svarar för all information som Köparen uppger i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress och Köparens kontaktuppgifter. Säljaren svarar inte för eventuella problem (exempelvis, men inte begränsat till, utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information från Köparen.
(2) Om extra leveranskostnader uppstår för Säljaren med anledning av att Köparen har uppgett bristfälliga eller felaktiga uppgifter såsom leveransadress eller adressat, ska Köparen stå för samtliga sådana extra kostnader.
(3) VVid artiklar från varumärket "Kerastase" får Köparen maximalt beställa fyra produkter av samma slag per beställning. Beställningar av identiska produkter är begränsat till maximalt tolv artiklar under tolv månader, oavsett vilket varumärke produkten säljs under.
(4) Vid reklamation på grund av försenad leverans ska Köparen bereda Säljaren skälig tid att fullgöra köpet.
(5) Om leverans sker till postombud och inte direkt till Köparen, svarar Köparen för att hämta ut paketet inom angiven tid. Ej uthämtat paket skickas tillbaka till Säljaren, i enlighet med postombudets regler och policys, på Köparens bekostnad. Köparen får även stå kostnaden för att paketet skickas ut på nytt.

§ 4 Betalningsvillkor/ Dröjsmålsavgift

(1) De priser som Säljaren har angivit på Hemsidan vid tidpunkten för beställningen gäller. De angivna priserna gäller uteslutande för beställningar som görs via Hemsidan. De gäller i synnerhet inte för erbjudanden i Säljarens affärslokaler.
(2) Köpeskillingen jämte leveranskostnad förfaller direkt till betalning, utan avdrag, då avtalet har slutits. Betalningen sker enligt den betalningsmetod som Köparen valt i samband med beställningen. Vid betalning med kreditkort ges Köparens kontokortsföretag i uppgift att inkassera det fakturerade priset, när Köparen har slutfört beställningen.
(3) Samtliga angivna priser på Hemsidan är återförsäljningspriser inklusive lagstadgad moms. Kostnader för frakt och eventuellt porto kan tillkomma.
(4) Vid Köparens dröjsmål med betalningen är denne förpliktigad att betala Säljaren dröjsmålsränta som ska beräknas utifrån den gällande referensräntan, fastställd av Riksbanken, med ett tillägg för 9 procentenheter per år.
(5)Oberoende av vad som sägs i § 4 (4), har Säljaren rätt till ersättning för skada som uppstår till följd av Köparens dröjsmål (bl.a. lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift) eller annan skada som beror på Köparen.
(6) Betalningsalternativ: För närvarande kan Köparen välja mellan att betala via faktura (med Klarna), kreditkort eller genom betaltjänsten Paypal. Särskilda villkor kan tillämpas av sådana tredjepartsleverantörer av betaltjänster. Dessa villkor nås via respektive betalningstjänstleverantörs webbplats.

§ 5 Reklamationsfrist, undersökningsplikt

(1) Köparen ska undersöka varan så snart den har levererats. Fel i vara ska reklameras till Säljaren så snart det har upptäckts. En Konsument förlorar sin rätt att reklamera fel i vara 36 månader efter mottagandet av varan. Är Köparen Näringsidkare uppgår motsvarande period till 12 månader.
(2) § 5 (1) gäller inte vid ansvar för skador på kropp eller hälsa, som beror på Säljarens vårdslöshet eller försummelse av plikter eller dennes agent eller juridiska ombuds uppsåtliga eller genom vårdslöshet åsidosatta förpliktelser.
(3) Vad som stadgats i (1) gäller inte heller ansvar för övriga skador, som beror på grov vårdslöshet eller försummelse av plikter från Säljarens sida eller på dennes agent eller juridiska ombuds uppsåtliga eller genom grov vårdslöshet åsidosatta förpliktelser.
(4) § 5 (1)-(3) ovan hindrar inte tillämpningen av eller ansvar enligt tvingande lagstiftning.
(5) För näringsidkare gäller lagbestämmelserna, innefattande bestämmelser om undersöknings- och reklamationsrätt, i tyska HGB (Handelsgesetzbuch).

§ 6 Äganderättsförbehåll

Säljaren behåller sig äganderätten till varorna fram till och med fullständig betalning för de levererade produkterna har erhållits.

§ 7 Inlösen av kampanjkuponger

(1) Kampanjkuponger är kuponger som Säljaren ställer ut inom ramen för reklamkampanjer. Sådana kampanjkuponger är giltiga enbart under den angivna giltighetstiden och kan lösas in enbart en gång inom ramen för beställningsprocessen. Enstaka varumärken kan uteslutas från kupongkampanjen, vilket i så fall anges särskilt.
(2) För att kunna nyttja en kampanjkupong måste det sammanlagda värdet på varorna minst motsvara värdet på kampanjkupongen. Av administrativa skäl är det ej möjligt att återbetala eventuellt återstående saldo hänförligt till kampanjkupongen.
(3) Kampanjkuponger måste lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Någon avräkning i efterhand är ej möjlig. En kampanjkupongs tillgodohavande kan ej inlösas mot kontanter eller andra betalningsmedel, samt förräntas ej.
(4) Kampanjkupongen får inte överlåtas på tredje man. Flera kampanjkuponger kan inte kombineras med varandra.
(5) Om en kampanjkupongs tillgodohavande inte räcker för beställningen, kan mellanskillnaden betalas med de erbjudna betalningsalternativen.
(6) Om alla eller någon vara returneras ersätts Köparen inte för det värde som kampanjkupongen haft vid beställningen, om kampanjkupongen utgjorde del av en reklamkampanj som inte krävt någon motprestation från Köparen.

§ 8 Presentartiklar

(1) Inom ramen för vissa kampanjer kan Säljaren komma att erbjuda Köparen presentartiklar. När en presentartikelkampanj pågår visas erbjudna presentartiklar automatiskt vid köpet av en bestämd vara och/eller när det sammanlagda värdet av produkterna i varukorgen uppnår ett visst minimibelopp.
(2) Vid en och samma beställning får Köparen högst en (1) presentartikel av ett visst slag.
(3) Om kampanjen är kopplad till att Köparen handlar för ett minimibelopp måste ett gällande köpeavtal som uppfyller detta minimibelopp ingås mellan parterna. Om beställningsvärdet minskar på grund av ett utövande av ångerrätt som följer av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller öppet köp i enlighet med villkoren i dessa allmänna affärsvillkor, så att det sammanlagda värdet understiger det i gåvokampanjen stadgade minimibeloppet, beviljas ej någon presentartikel för detta köp. Vid sådana tillfällen ska medskickade presentartiklar skickas tillbaka till Säljaren tillsammans med den eller de varor som returneras. Vad som sägs om returvarors skick i § 12 nedan gäller även på medskickade presentartiklar.
(4) Om kampanjerna är knutna till köp av en speciell produkt, ska Konsumenten vid utövande av ångerrätten enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte tillgodoräknas någon gåva. Vid sådana tillfällen ska gåvan skickas tillbaka till Säljaren tillsammans med den eller de varor som returneras.
(5) Om kampanjen pågår under en bestämd tid, framgår detta i villkoren för respektive kampanj.

§ 9 Ansvarsbegränsning

(1)Köparens rätt till påföljd vid fel i vara följer av gällande lagstiftning, såvida inte annat anges i § 5 eller i § 10 (2)-(4) i dessa allmänna affärsvillkor.
(2) Vid skador som uppstår på liv, kropp, och hälsa ansvarar Säljaren enbart i den utsträckning som dessa beror på uppsåt eller grov vårdslöshet eller på uppsåtligt brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse av Säljaren, Säljarens medarbetare eller agenter. Detta gäller även för skador som orsakas på grund av brott mot förpliktelser vid kontraktsförhandlingarna liksom på grund av utförandet av otillåtna handlingar. Något ansvar för skadeståndsanspråk utöver detta är uteslutet om inte stöd för sådant anspråk finns i tvingande lag.
(3) Med undantag för uppsåt eller grov vårdslöshet, brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse, skada på liv, kropp och hälsa från Säljarens, Säljarens medarbetares eller agenters sida, är ansvaret för denna typ av avtal begränsat till vid avtalets ingående typiskt förutsebara skador och till ett belopp som motsvarar den typiska genomsnittliga skadan för det aktuella köpet.. Detta gäller även för indirekta skador, i synnerhet utebliven vinst.
(4) Bestämmelserna i dessa allmänna affärsvillkor påverkar inte tillämpligheten av produktansvarslagen vid skador som en artikel orsakar på grund av en säkerhetsbrist.

§ 10 Fel i vara

Vid fel i elektroniska produkter har Köparen i första hand enbart rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Först efter två misslyckade försök till avhjälpande eller omleverans, har Köparen rätt att kräva prisavdrag eller häva avtalet. Vad som sägs i denna § 9 gäller inte om avhjälpande eller omleverans inte skulle vara möjlig med hänsyn till felets eller produktens art eller andra omständigheter. Frågan om skadestånd påverkas inte av vad som sägs i denna § 9.

§ 11 Fel i vara

Avseende skydd av personuppgifter gäller den tyska personuppgiftslagen. För insamling, behandling, lagring och annan hantering av personuppgifter tillämpas Säljarens integritetspolicy som återfinns här.

§ 12 Ångerrätt

(1) Köpare som är konsument har enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 kalenderdagar ångerrätt för köp via Hemsidan.
(2) För att nyttja ångerrätt enligt § 12 (1) ovan ska Konsumenten meddela Säljaren om detta inom 14 dagar från det att Konsumenten fått varan i sin besittning. Konsumentens meddelande om nyttjande av ångerrätt ska ske i form av en tydlig förklaring enligt uppgifterna nedan. Konsumenten kan även använda konsumentverkets standardiserade ångerblankett, som återfinns här, men det är inte något krav. Någon anledning för frånträdandet av avtalet behöver inte ges. Konsumenten ska returnera varorna inom 14 dagar efter att Konsumenten har meddelat Säljaren om nyttjande av ångerrätt till Säljaren, på den adress som anges nedan. En förutsättning för att kunna tillgodoräkna sig ångerrätten är att hela varan returneras, i dess ursprungliga skick, oskadad och förpackad i obruten originalförpackning.

Parfümerie akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Tyskland

(3) ar betalning redan erlagts kommer återbetalningen att ske till det konto som Konsumenten använde för betalningen. Om detta inte längre är möjligt kommer Säljaren att kontakta Konsumenten.
(4) Ångerrätt enligt ovan gäller inte för varor beställda genom distansavtal, om varan är anpassad i enlighet med Konsumentens specifikationer eller bearbetade enligt Konsumentens personliga behov.

§ 13 Öppet köp

(1)Vid konsumentköp gäller, utöver vad som sägs ovan i 12 § om den lagstadgade ångerrätten för Konsumenter, en rätt till öppet köp enligt vilken Konsumenten frivilligt kan returnera varan. Öppet köp gäller i 180 dagar från det att Köparen fått varan i sin besittning. För att nyttja möjligheten till öppet köp, och därigenom frånträda avtalet, ska Konsumenten meddela Säljaren detta enligt nedan, samt returnera varorna till Säljaren inom 180 dagar efter att Köparen har emottagit dem, på den adress som anges nedan.

Var vänlig skicka artiklar till:
Parfümerie akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Tyskland

(2) Att returnera varan inom tidsfristen räcker för att ha iakttagit fristen. En förutsättning för att kunna tillgodoräkna sig denna rätt till öppet köp är dock att hela varan returneras, i dess ursprungliga skick, oskadad och förpackad i sin originalförpackning.
(3) Vid utövande av öppet köp sker återbetalning till det konto som Köparen använde för betalningen. Om detta inte längre är möjligt kommer Säljaren att kontakta Köparen. Säljaren står eventuella kostnader för returnering av varan.
(4) Lagstadgad rätt att häva köp samt Köparens rätt på grund av fel i vara berörs ej av denna rätt till öppet köp.
(5) Öppet köp enligt ovan gäller inte för varor beställda genom distansavtal, om varan är anpassad i enlighet med Köparens specifikationer eller bearbetade enligt Köparens personliga behov.

§ 14 Gällande rätt och laga domstol

(1)I den utsträckning som köparen är Konsument ska svensk lag tillämpas. Är köparen näringsidkare ska tysk lag med undantag för lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) tillämpas.
(2) Skulle tvist uppstå med Konsument kan Konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Den Europeiska Kommissionen har sedan februari 2016 en plattform för EU-konsumenter som syftar till att ge möjlighet till prövning utanför domstol av tvister vid gränsöverskridande e-handel. Denna sida hittas på följande länk: http://ec.europa.eu/odr.
(3) Tvist med anledning av konsumentköp avgörs slutligt av svensk allmän domstol.
(4) Vid tvist med Näringsidkare ska domstolen på den ort där Säljaren har sitt säte vara laga domstol.

§ 15 Ta tillbaka batterier

Förbrukade batterier kan skickas till oss utan avgift. Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med ett tecken och en kemisk symbol
Cd (= batteriet innehåller kadmium),
Hg (= batteriet innehåller kvicksilver) eller
Pb (=batteriet innehåller bly).
Litiumbatterier och uppladdningsbara batterier till alla system ska vara urladdade när de skickas till oss. Om batterier av denna typ inte är fullständigt urladdade måste du tejpa över batteriernas poler innan du skickar tillbaka batterierna.

§ 16 Ogiltighet

Skulle enskild bestämmelse i dessa allmänna affärsvillkor helt eller delvis vara ogiltiga, eller förlora sin rättsliga giltighet vid ett senare tillfälle, ska detta inte beröra övriga bestämmelser. En ogiltig bestämmelse ska ersättas med vad som gäller enligt lag. Detsamma ska gälla om det saknas bestämmelser i dessa villkor.

(Status 14.03.2019)

Ladda ned som PDF
Du behöver Acrobat Reader för att kunna öppna, läsa och skriva ut PDF-filen. Programmet kan laddas ned kostnadsfritt via denna länk: http://www.adobe.com

Vår service

** Detaljerade rabattvillkor hittar du i ditt personliga välkomstbrev

*Rabatten är direkt avdragen på artikeln och gäller bara på utvalda artiklar. Det behövs ingen kod. Gäller t.o.m. 24.06.2024.

******Premium-rabatten gäller inte på presentkort. Alla övriga villkor finns på www.parfumdreams.se/parfumdreams-premium

Betalningssätt


Prisad shopping

Handla säkert

Frakt partners

parfumdreams App
parfumdreams
Facebook
Tik Tok
Instagram
Youtube